این سامانه جهت ارتقای سطح ورزشی به صورت مجازی طراحی شده است .